O fundacji

Statut

Rozdział I
[Postanowienia Ogólne]

§ 1

 1. Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, zwana w dalszej części Fundatorem, niniejszym aktem notarialnym ustanawia Fundację Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ, zwaną w dalszej części niniejszego Statutu Fundacją.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 r., nr 46, poz. 203) i niniejszego Statutu.

§ 2
 1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§ 3
 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 5

Fundacja używa pieczęci z napisem „Fundacja Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ”.

§ 6

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe, przyznawane także wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.


Rozdział II

[Cele i Zasady działania Fundacji]


§ 7

Celami Fundacji są:

 • edukacja artystyczna i literacka,

 • promocja twórczości i kreowanie ciekawych zjawisk w kulturze i sztuce,

 • kształcenie świadomości odbiorców sztuki współczesnej,

 • wzbudzanie kreatywności i nagradzanie jej realizacji,

 • promowanie ciekawych zjawisk artystycznych,

 • stworzenie silnego środowiska artystycznego, które pośrednio wspierałoby działalność i rozwój Fundacji jako mecenasa kultury i sztuki.


§ 8

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 • prezentację i promocję polskich artystów w kraju i zagranicą,

 • kształcenie w zakresie kreatywnego pisania (kursy, szkolenia, warsztaty),

 • finansowanie prac naukowych, wydawniczych i dzieł sztuki,

 • udzielanie stypendiów i nagród,

 • wydawnictwa własne i wspieranie innych,

 • propagowanie i dystrybucję publikacji, dzieł nauki i sztuki,

 • organizowanie spotkań, sympozjów, kursów, konkursów, wystaw, wernisaży oraz innych imprez,

 • prace nad stworzeniem nowych form komunikacji i współpracy między pisarzem a wydawcą,

 • uczestnictwo oraz pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy projektantami a biznesem,

 • mecenat artystyczny nad młodymi twórcami,

 • tworzenie i rozwój środowisk twórczych,

 • handel dziełami sztuki,

 • współpracę z innymi fundacjami i instytucjami w kraju i za granicą w zakresie objętym celami Fundacji.


§ 9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.


Rozdział III
[Majątek i Dochody Fundacji]


§ 10

Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), z czego 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą, oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.


§ 11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.


§ 12

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z :


1. darowizn, spadków i zapisów zarówno krajowych, jak i zagranicznych;

a. subwencji oraz dotacji osób fizycznych i prawnych;

b. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

c. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;

d. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z papierów wartościowych;

e. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.


2. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.


§ 13

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszelkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.


§ 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.Rozdział IV

[Organy Fundacji]


§ 15

Organami Fundacji są:

1. Fundator,

2. Zarząd Fundacji.


§ 16

1. Fundator jest najwyższym organem Fundacji, podejmującym najważniejsze decyzje dotyczące jej funkcjonowania.

2. Do kompetencji Fundatora należy:

 1. podejmowanie decyzji o zmianie Statutu Fundacji, z zastrzeżeniem § 25 poniżej;

 2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji,

 3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,

 4. likwidacja Fundacji lub jej połączenie z inną fundacją,

 5. powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji oraz poszczególnych jego członków,

 6. powołanie składu pierwszej Rady Programowej oraz wyrażanie sprzeciwu wobec powołania nowych członków tej Rady.


§ 17

1. Zarząd Fundacji jest powoływany przez Fundatora na czas nieoznaczony i składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób, w tym Prezesa Zarządu.

2. Wszyscy członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, mogą być w każdym czasie odwołani przez Fundatora.

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem:

a. śmierci członka Zarządu,

b. odwołania członka Zarządu przez Fundatora,

c. złożenia przez członka Zarządu rezygnacji z pełnienia funkcji.

d. Rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji członkowie składają w formie pisemnej Fundatorowi, zawiadamiając o tym pozostałych członków Zarządu.


§ 18

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Fundatora.

3. Zarząd Fundacji w szczególności:

a. reprezentuje Fundację na zewnątrz,

b. zaciąga zobowiązania,

c. opracowuje projekty wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,

d. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

e. przyjmuje subwencje, darowizny, zapisy i spadki,

f. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania pracowników Fundacji,

g. sporządza coroczne sprawozdania z działalności Fundacji,

h. organizuje i zwołuje posiedzenia Rady Programowej,

Pracami Zarządu kieruje Prezes.


§ 19

Do reprezentowania Fundacji oraz składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz niemajątkowych upoważnionych jest dwóch członków Zarządu Fundacji działających łącznie.


§ 20

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu, a w razie czasowej jego nieobecności funkcję tę spełnia inny członek Zarządu.

3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków.


Rozdział V
[Rada Programowa]

§ 21

1. Na wniosek Zarządu Fundator może powołać Radę Programową Fundacji.

2. Rada Programowa składa się z 5 do 15 członków.

3. Rada Programowa jest ciałem o uprawnieniach inicjatywnych i opiniodawczych.

4. Członków pierwszej Rady Programowej powoła Fundator spośród kandydatów wskazanych przez Zarząd.

5. Następnych członków Rady Programowej na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub w przypadku podjęcia uchwały o rozszerzeniu składu Rady Fundacji, powołuje Rada w drodze uchwały, podjętej większością głosów, przy czym skuteczność powołania uzależniona jest od braku zgłoszenia sprzeciwu przez Fundatora.

6. Członkowstwo w Radzie Programowej wygasa wskutek śmierci lub złożenia rezygnacji, albo podjęcia przez tą Radę uchwały o wykluczeniu z członkostwa w Radzie, przyjętej większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Rady.

7. Członkowie Rady Programowej nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach otrzymywać zwrot poniesionych i udokumentowanych wydatków związanych z tą działalnością


§ 22

1. Rada Programowa pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz do roku.

2. Posiedzenia Rady Programowej organizuje i zwołuje Zarząd Fundacji.

3. Rada Programowa może uchwalić Regulamin funkcjonowania Rady określający szczegółowe zasady jej funkcjonowania.


§ 23

Do zadań Rady Programowej należy:

a. opieka i opiniowanie realizacji głównych kierunków działania Fundacji,

b. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

c. opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,

d. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.


Rozdział VI
[Działalność gospodarcza Fundacji]

§ 24

1. Fundacja może prowadzić, w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:

 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
 • reklama (PKD 73.1),
 • badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
 • działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
 • działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),
 • działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
 • pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
 • sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.6),
 • sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z),
 • sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z),
 • przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z),
 • restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
 • pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
 • przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z),
 • pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
 • artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z),
 • działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
 • działalności handlowych galerii sztuki (PKD 47.78),
 • działalność bibliotek (PKD 91.01.A),
 • działalność archiwów (PKD 91.01.B),
 • działalność muzeów (PKD 91.02.Z),
 • działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2).

2. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust. 1 podejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.

3. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.

4. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.


Rozdział VI
[Zmiana Statutu]

§ 25

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.


Rozdział VII
[Postanowienia końcowe]

§ 26

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji może podjąć Fundator z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu.

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o Fundacjach, przekazuje się na cele określone w uchwale o likwidacji Fundacji.